Waarom is het dimensioneren van Controlled Atmosphere machinerie zo belangrijk? We willen hier eens wat meer aandacht aan besteden. Het gaat met name om de CO2-adsorbers.

Optimale CO2-waarden in een koelcel zijn voor elk versproduct anders. Zelfs voor verschillende cultivars en teeltlocaties kunnen ze anders zijn. Sommige appelrassen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor CO2, omdat hoge waarden interne bruinverkleuring kunnen veroorzaken. Anderzijds geldt het principe: hoe hoger de CO2-waarde, hoe sterker de ademhaling van appels onderdrukt wordt, en des te beter de grondkleur. Optimale waarden voor appels liggen doorgaans tussen 0,8% en 4,0%.

Als we gaan dimensioneren, gaan we standaard uit van een CO2-adsorptiecapaciteit van 100 ton product. De hoeveelheid CO2 die per etmaal verwijderd moet worden ligt tussen 10 en 50 kg. Er zijn twee parameters die de adsorptiecapaciteit die nodig is bepalen:

  • De ademhalingssnelheid van het product, de zogenaamde respiratie. Deze bepaalt hoeveel CO2 er per tijdseenheid geproduceerd wordt.
  • De optimale CO2-waarde voor de bewaring van het product, zeg maar de waarde die voor een koelcel ingesteld wordt.

Met deze CO2-waarde in de koelcel wordt vaak helemaal geen rekening gehouden, terwijl actieve kool bij hogere CO2 waarden veel meer CO2 bindt. De relatie tussen deze twee is tussen 0,5% en 5,0% CO2 vrijwel lineair. Om dit punt te verduidelijken: als u besluit uw appels niet bij 3,0%, maar bij 1,5% CO2 te bewaren, heeft u adsorbers nodig met een capaciteit die twee maal zo groot is. Dat is nogal wat!

Beide parameters zorgen voor een grote verschillen, want alleen al bij appels kan de adsorptiecapaciteit die nodig is een factor 15 variëren! Vandaar dat wij altijd de vervelende vraag stellen: wat gaat u bewaren, en onder welke condities? De bedoeling hiervan goed, want hoe preciezer wij weten wat u gaat doen, hoe scherper wij kunnen calculeren. Anders moeten we uitgaan van algemene waarden, en dat kan tot veel hogere kosten leiden. We willen namelijk voorkomen dat u capaciteit tekort komt.

Why is dimensioning Controlled Atmosphere machinery so important? We would like to pay a little more attention to this. This mainly concerns the CO2 adsorbers.

Optimal CO2 values ​​in a cold store are different for every fruit or vegetable variety. Even for different cultivars and growing locations, they can be different. For example, some apple varieties are sensitive to CO2, because high values ​​can cause internal browning. On the other hand, the principle applies: the higher the CO2 value, the stronger the respiration of apples is suppressed, and the better the ground colour. Optimal values ​​for apples are usually between 0.8% and 4.0%.

When we start dimensioning, we assume a CO2 adsorption capacity per 100 tons of product as standard. The amount of CO2 that has to be removed per 24 hours is between 10 and 50 kg. There are two parameters that determine the adsorption capacity required:

  • The respiration rate of the product. This determines how much CO2 is produced per unit of time.
  • The optimum CO2 value for the storage of the product, in other words the value that is set for a cold store.

This CO2 value in the cold store is often not taken into account at all, while activated carbon binds much more CO2 at higher CO2 values. The relationship between the two is almost linear between 0.5% and 5.0% CO2. To clarify this point, if you decide to store your apples at 1.5% CO2 instead of 3.0%, you will need adsorbers with a capacity that is twice as large. That is quite something!

Both parameters make for a big difference, because the adsorption capacity needed for apples alone can vary by a factor of 15! That is why we always ask the annoying question: what are you going to store, and under what conditions? The intention of this is good, because the more precisely we know what you are going to do, the more accurately we can calculate. Otherwise we have to start from general values, which can lead to much higher costs. Because, we of course want to prevent you from running out of capacity.